Pokud se jedná o původní stavbu sloupu v době užívání domu, bylo by třeba tuto otázku posoudit na základě právní úpravy, platné v té době. Obecně lze však uvést, že práva subjektů, dopravující energie, byla v obecně závazných právních předpisech téměř vždy v nějaké podobě zachycena a pochopitelně možnost zřídit část jejich rozvodného vedení na cizím pozemku tak byla usnadněna.
Pokud se jedná o současný stav, tzn. již stojící sloup elektrického vedení, jehož výměna je jeho majitelem plánována, toto upravuje zákon
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který v § 24, upravujícím provozovatele přenosové soustavy, mimo jiné uvádí:

(3) Provozovatel přenosové soustavy má právo
     e) v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení,
     f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení přenosové soustavy,
    g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,

(4) Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

(8) Provozovatel přenosové soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 3 písm. e) až g) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(9) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přenosové soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. 5) Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přenosové soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

Výše uvedené fakticky znamená, že provozovatel přenosové soustavy má právo na zřízení části své přenosové soustavy na cizím pozemku (§ 24 odst. 6 písm. e)), to ovšem za energetickým zákonem stanovených podmínek – v daném případě se bude jednat o ustanovení § 24 odst. 8 a 9. Problémem pochopitelně ale je, že pokud provozovatel přenosové soustavy své povinnosti nedodrží, můžete se svých práv domoci pouze svým aktivním jednáním, tzn. v případě nedohody prostřednictvím rozhodnutí soudu, což ale trvá určitý čas a nelze dopředu stanovit jednoznačný výsledek. Jednoznačným výsledkem je myšlena skutečnost, že se nejedná o otázku, zda část přenosové soustavy na váš pozemek umístit, ale jak, kam a za jakých podmínek při její stavbě (možnost, že by stavba sloupu byla motivována jinými důvody než potřebou přenosu energie lze asi vyloučit).

Prakticky jsou tedy za stávající situace možnosti
- vyčkat a pokud dojde ze strany provozovatele přenosové soustavy k nějakým krokům, pak na tyto operativně reagovat
- požádat písemně provozovatele přenosové soustavy o vyjádření k této skutečnosti. Na základě toho zvolit nejvhodnější postup – dále se snažit jednat o podmínkách výměny sloupu, popřípadě dát najevo svůj nesouhlas s výměnou jako takovou, popřípadě se snažit zabránit činnosti provozovatele přenosové soustavy soudní cestou. je však třeba ale říci, že šance na zabránění prací je velice malá (možná by byla skutečně asi pouze v případě, bylo-li by možné potřeby provozovatele přenosové soustavy vyřešit jiným způsobem a plánované práce by ve vztahu k vám by byly ze strany provozovatele přenosové soustavy pouze svévolí).
Stavba elektrického vedení ...