ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42

Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

 

V doporučení této normy je článkem 422.3.9 požadováno: „Koncové obvody napájející nebo procházející prostory a elektrické spotřebiče musí být před izolačními poruchami chráněny takto:

a) V sítích TN a TT musí být použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem 300 mA. Pokud izolační porucha může způsobit požár, např. u přístropního topení s tenkými topnými vrstvami, musí být jmenovitý reziduální vybavovací proud 300 mA.

b) V sítích IT musí být zajištěny přístroje pro sledování izolačního stavu celé instalace nebo RCM (přístroje pro monitorování reziduálního proudu) v koncových obvodech, obojí se zvukovými a vizuálními signály. Alternativně mohou být použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem, jak je uvedeno v bodě a). V případě druhé poruchy – z hlediska dob odpojení viz část 41" (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2).

 

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53

Volba a montáž elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje.

 

Jak vlastně funguje „oblouková ochrana"?

 

Přístroj na ochranu před poruchou doprovázenou vznikem oblouku, označovaný jako AFDD (Arc Fault Detection Device – přístroj na detekci poruchy s obloukem) je ochranný přístroj nasazovaný v elektroinstalaci a v budoucnu se s ním počítá i v sítích NN. Zařízení chrání elektrické instalace automatickým odpojením před škodami způsobenými elektrickým obloukem a před tepelnými následky, jako je především hoření kabelů.

 

S jakými normativy musí být ochrana AFDD v souladu?

 

Pro přístroje AFDD platí v České republice ČSN EN 62606:2014 Obecné požadavky pro obloukové ochrany.

 

Hlavní motto využití přístrojů AFDD

Proudové chrániče (RCD) jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. RCD, stejně jako pojistky nebo jističe, nejsou však schop-

 

né omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči.

 

      Během sériového poruchového oblouku nedochází k úniku do země, RCD proto nemohou zjistit takovou poruchu. Kromě toho impedance sériového poruchového oblouku omezuje zatěžovací proud, což bude udržovat proud pod prahem vypnutí jističe a pojistky. V případě paralelního oblouku mezi fázovým a nulovým vodičem je proud omezen pouze impedancí instalace. V nejhorších případech sporadických oblouků nebyly běžné jističe navrženy pro tento účel.

 

V jakých sítích se nechají přístroje AFDD používat?

 

AFDD odpovídající ČSN EN 62606:2014, s výjimkou těch s nepřerušeným nulovým vodičem, jsou vhodné pro používání v sítích IT.

Maximální jmenovité napětí je 240 VAC. AFDD podle ČSN EN 62606:2014 jsou napájeny buď mezi fází a nulovým vodičem, nebo mezi dvěma fázemi.

Maximální jmenovitý proud (In) je 63 AAC.

 

Nově zaváděné ochrany AFDD