Vyrovnání potenciálu bleskových proudů - cílem tohoto opatření dle ČSN EN 62305-3 a 4 je zabránění vzniku rozdílů mezi různými vodivými částmi. Při výpočtu rizik by se jako vodítko mohlo použít hodnoty LPS II.

 

Dle uvedené ČSN musí být pro kostely navržena nejen jímací soustava se svody a uzemněním, ale také pospojení mezi zónami LPZ0B a LPZ1. Toto pospojení má být realizováno neživých kovových částí celé stavby, vodivých instalací, vnějšími vodivými částmi a vlastním hromosvodem, vodičem CY16 nebo ještě lépe CYA16. Dále musí být připojeny všechny vstupující a vystupující napájecí systémy NN a datových technologií mřížovým způsobem na společný EHB (EPP) bod.

 

Síť NN je nutno chránit svodiči bleskových proudů SPD 1 a 2. Použití vhodného svodiče přepětí je dáno typem NN sítě. Obecně postačuje umístit tyto svodiče do hlavního rozvaděče. Pokud je napájené koncové zařízení vzdáleno od rozvaděče více jak 5m, je nutné tento koncový bod pak chránit svodičem SPD typu 3.

 

Dalším důležitým krokem je instalace ochrany SPD typu 2 v podružných rozvaděčích ve věži a v lodi. Pro slaboproudé systémy se použijí svodiče dle druhu přenášeného signálu. V každém případě se svodič přepětí SPD spojí s vodičem PE v daném rozvodném místě a následně pak uzemňovací bod svodiče s místní sběrnicí pospojování.

 

Chrámová loď – střecha chrámové lodi má obvykle střechu sedlového typu. Nejideálnější je proto použít hřebenového jímacího zařízení. Toto hřebenové jímací vedení se napojí nejkratším způsobem s jímacím zařízením věže. Svody budou umístěny v rozích chrámové lodi, na ně budou napojeny kovové střešní okapy. Při výpočtu dostatečných vzdáleností může být vodivé pospojení převedeno z hřebenové soustavy na mřížovou.

 

Věž kostela – pro věž do výše 20m obvykle postačuje jeden svod, spojený s jímacím zařízením chrámové lodě. Z důvodu rozložení bleskových proudů lze však doporučit svody minimálně dva.

Pokud je výška věže nad 20m, což je většina staveb, musí být provedeny zásadně dva svody, přičemž by jeden svod měl být umístěn na vnější straně fasády tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost mezi svody a kovovými částmi elektrických zařízení, klimatizací, hodinami, zvony apod.  

 

Ochrana kostelů před bleskem...