ZÁKON č. 252/1994 Sb.

                                                                ze dne 8. prosince 1994 včetně novel a doplňků
                                                                       o rozhlasových a televizních poplatcích

                                                       Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

                                                                                                   § 3

                                                                                         Základ poplatků

(1) Fyzická osoba platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače.
Z druhého a každého dalšího rozhlasového nebo televizního přijímače se rozhlasový nebo televizní poplatek neplatí, a to ani v  případě, že tento přijímač je součástí dopravního prostředku; poplatek se neplatí rovněž z rozhlasového nebo televizního přijímače, který je
v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti.


(2) Fyzická osoba, která používá rozhlasový nebo televizní přijímač k podnikání nebo
v souvislosti s ním, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého takového přijímače; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.

(3) Právnická osoba platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače.

(4) Právnická nebo fyzická osoba, která v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává rozhlasové nebo televizní přijímače, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače; má-li taková osoba vedlejší provozovny, platí zároveň rozhlasový nebo televizní poplatek z takového počtu rozhlasových nebo televizních
přijímačů, kolik má vedlejších provozoven; u fyzických osob tím není dotčena povinnost platit poplatky podle odstavce 1.

(5) Změny v základu poplatků jsou účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž k těmto  změnám došlo.
 
                                                                                               § 4

                                                                                     Sazba poplatku

    Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.


                                                                                              § 5

                                                                                  Placení poplatků

(1) Poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu a televizní poplatek České televizi prostřednictvím pošty. Nezaplatí-li poplatek do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl poplatek splatný, je poplatník povinen zaplatit dlužnou částku poplatku Českému rozhlasu nebo České televizi přímo.

(2) Rozhlasový nebo televizní poplatek (dále jen "poplatek"), jemuž podléhá fyzická osoba, je splatný nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce; stane-li se fyzická osoba poplatníkem v průběhu kalendářního měsíce, je první platba poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž e fyzická  osoba stala poplatníkem.

(3) Poplatek, jemuž podléhá právnická osoba, se platí čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí; stane-li se právnická osoba poplatníkem v průběhu kalendářního čtvrtletí, platí se poplatek, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se osoba stala poplatníkem, až do konce tohoto čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

(4)Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač (dále jen "přijímač") odhlášen z evidence, je poplatník povinen zaplatit poplatek za měsíc, v němž k odhlášení z evidence došlo. Případné přeplatky pošta vrátí.
Rozhlasové a televizní vysílání ...