Záruka na provedenou práci

1. Zjistí-li zhotovitel, že cenu díla bude nutné podstatně překročit, (§2612 ObčZ), oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu se zdůvodnění navýšení ceny, jinak nemá nárok na zaplacení nyvýšené ceny. Neoznámí-li objednatel, že od smlouvy o opravě věci odstupuje, platí že se zvýšením ceny souhlasí.
2. Záruku na opravu (jakost díla §2619 ObčZ) dává zhotovitel a počíná běžet předáním díla.
3. Objednatel může od provedení díla odstoupit, pokud je výsledná cena vyšší o více jak 10%, je však povinen zhotoviteli uhradit část ceny odpovídající části provedeného díla, (§ 2622 ObčZ).

Rozbor
Zákazník (spotřebitel) může požadovat 24 měsíční záruční dobu na náhradní díly pouze v případě, že byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že byla uzavřena smlouva o dílo, je záruční doba pouze 3 měsíce.

Posouzení délky záruční doby záleží na skutečnosti, jaká byla mezi stranami uzavřena smlouva. V případě, že v rámci opravy převládala práce resp. jednalo se výslovně o opravu výrobku, pak je záruční doba na náhradní díly i provedenou práci v délce 3 měsíce a spotřebitel nemůže na instalované náhradní díly uplatnit 24 měsíční záruční dobu.

Domnívám se, že rozdělení práce a náhradních dílů na faktuře neosvědčuje dostatečným způsobem skutečnost, že na náhradní díly byla zvlášť uzavřena kupní smlouva. V případném soudním sporu by spotřebitel pravděpodobně neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání vůle stran uzavřít kupní smlouvu a soud by záležitost posuzoval podle faktických zjištění, které by spíše ukazovaly na uzavření smlouvy o dílo resp. opravě věci.

Lze konstatovat, že rozdělení práce a náhradních dílů při opravě výrobku v servisu samo o sobě není bez dalšího dostatečným důkazem prokazujícím, že na náhradní díly byla uzavřena zvlášť kupní smlouva, a to vedle smlouvy o dílo na opravu výrobku. Není ovšem vyloučeno, že u konkrétního případu např. montáž u automobilu montáž handsfree, střešních nosičů nebo autorádia, kde převládajícím plněním je koupě handsfree, střešních nosičů či autorádia a jejich následná montáž, bude právě faktura s rozdělením položek na práci a díly důkazem o uzavření kupní smlouvy a existenci 24 měsíční záruční doby (v tomto případě by se 24 měsíční záruční doba vztahovala jak na použité díly tak i na práci). Nelze ani vyloučit situaci, kdy servis disponuje zároveň prodejnou náhradních dílů. Zákazník v prodejně zakoupí náhradní díl s 24 měsíční záruční dobou a servis poté využije k montáži tohoto dílu, přičemž záruční doba na provedenou montáž bude 3 měsíce.